Αρχική > Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Από την Ένωση Ασφαλιστών Έταρειών Ελλάδος – ΕΑΕΕ

Στις 5 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ τεύχος 107) ο Νόμος 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις», με ρυθμίσεις του οποίου επέρχονται ριζικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων (τροποποίηση ν.489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το π . δ. 237 /1986).

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και συνεννόησης που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ασφαλιστικής Αγοράς και με γνώμονα πρωτίστως την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη των σημαντικών αναμφισβήτητα αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην απόδειξη της σύναψης της ασΦαλιάτικής σύμβασης έναντι των αστυνομικών οργάνων.

Επί της αρχής, θα θέλαμε να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Οι πρόσφατα ψηφισθείσες ρυθμίσεις (άρθρο 169 του Ν. 4261/2014) διαμορφώνουν κατά την κρίση μας ένα νέο, πιο ξεκάθαρο και λειτουργικό σύστημα έναρξης/ λήξης/ ακύρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς διασφαλίζουν απόλυτα το συνεπή ασφαλισμένο και τον τρίτο ζημιωθέντα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν δυσλειτουργίες του παρελθόντος, όπως ήταν για παράδειγμα η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την είσπραξη ασφαλίστρου.

2. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας που τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Πληροφοριών με σκοπό την εξακρίβωση /επιβεβαίωση της ασφάλισης των ελεγχόμενων από τα αστυνομικά όργανα κυκλοφορούντων οχημάτων. Άλλωστε, η εν λόγω συνεργασία (on line σύνδεση Αστυνομίας με Κέντρο Πληροφοριών), πέραν της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών, στοχεύει επιπλέον στο να συνδράμει τις Αστυνομικές Αρχές στον εντοπισμό και τη διαλεύκανση περιπτώσεων απάτης και προσκόμισης πλαστών ασφαλιστηρίων, φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκλεισθούν και μετά την ψήφιση του νέου Νόμου.

Με δεδομένες τις ανωτέρω δύο βασικές επισημάνσεις, επί των επιμέρους μεταρρυθμίσεων του Ν.4261/2014 θα θέλαμε να τοποθετηθούμε ως ακολούθως:

Α. Κατάργηση της βεβαίωσης ασφάλισης / σήματος ασφάλισης και της υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β’ 1291) Υπουργικής Απόφασης

Με διάταξη του άρθρου 169 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 καταργούνται από 5.5.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου) η βεβαίωση ασφάλισης και το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης, ως αποδεικτικά της ασφάλισης έγγραφα. Ταυτόχρονα καταργείται (άρθρο 169, τελική διάταξη) η υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (ΒΊ291) σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία καθόριζε μέχρι σήμερα τον τύπο της ως άνω βεβαίωσης ασφάλισης και του σήματος ασφάλισης (περιεχόμενο, χρώμα κ.λ.π.).

Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής :

α) Βεβαιώσεις ασφάλισης και σήματα ασφάλισης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12 . 1977 (ΒΊ291) Υπουργική Απόφαση, πριν τη δημοσίευση του νέου Νόμου, ήτοι πριν τις 5.5.2014, ισχύουν κανονικά.

Εννοείται ωστόσο ότι και η σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων θα ήταν σκόπιμο να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.

β) Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Νόμου, ήτοι από 5.5.2014, η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο υποχρεούται να κατέχει ο ασφαλιζόμενος προκειμένου να επιδεικνύεται στα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Κατά συνέπεια, τυπικά η ασφάλιση δεν αποδεικνύεται πλέον από το σήμα ασφάλισης. Ωστόσο, τυχόν προσκόμιση σήματος ασφάλισης ή και βεβαίωσης ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης .

Εννοείται ότι και στην περίπτωση αυτή η σύναψη της ασφάλισης μπορεί να επιβεβαιώνεται από τα αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή του Κέντρου Πληροφοριών.

Β. Κατάργηση προσωρινής ασφάλισης

Με τη διάταξη του άρθρου 169 παρ. 12 του Ν . 4261/2014 καταργείται από 5.5.2014 η προσωρινή ασφάλιση , καθώς και το σήμα και η βεβαίωση προσωρινής ασφάλισης.

Γ. Ασφαλιστήριο και Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρου ως αποδεικτικά σύναψης ασφάλισης έγγραφα

Όπως προαναφέρθηκε με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4261/2014 η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται πλέον, έναντι των αστυνομικών οργάνων, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου. το οποίο θα πρέπει να αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο, εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Ειδικά στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τα αστυνομικά όργανα εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος των 5 ημερολογιακών ημερών, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να αποδεικνύεται από την κατοχή της απόδειξης πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Επί της ανωτέρω σημαντικής τροποποιήσεως θα θέλαμε να σημειωθούν τα ακόλουθα:

  • Σχετικά με το Ασφαλιστήριο

α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση και φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου της ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και με μηχανικό μέσο. Εννοείται ότι η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να συνάπτεται και από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου), γεγονός που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 4 α «εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών» του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή.

β) Στο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής του, τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (ήτοι της ασφαλιστικής επιχείρησης και του λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου), η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, ο αριθμός κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος, οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, τα όρια ευθύνης του ασφαλιστή ανά κάλυψη, οι τυχόν εξαιρέσεις και το συμφωνηθέν ασφάλιστρο.

  • Σχετικά με την Απόδειξη Πληρωμής/ Είσπραξης Ασφαλίστρου

Δεδομένης της υποχρέωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης να εισπράπει πρώτα το ασφάλιστρο και ακολούθως να παραδίδει το ασφαλιστήριο, ο νομοθέτης θέλησε προς διασφάλιση του ασφαλισμένου να ορίσει ως αποδεικτικό της ασφαλιστικής σύμβασης έγγραφο και την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου, δίδοντας ταυτόχρονα ένα περιθώριο 5 ημερών στην ασφαλιστική επιχείρηση για την αποστολή του ασφαλιστηρίου.

Αναφορικά με την εν λόγω ρύθμιση επισημαίνονται τα εξής :

α) Η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου εκδίδεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ασφαλιστική επιχείρηση ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ . 31 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ περί Κανονισμού συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η απόδειξη πληρωμής / είσπραξης ασφαλίστρου που εκδίδεται από  ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είναι απλή αθεώρητη και ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία ωστόσο πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έχει εισπραχθεί το ασφάλιστρο, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη (ήτοι του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου), το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο, καθώς και σύντομη περιγραφή του συμβολαίου κ’ των καλύψεων για την οποία καταβλήθηκε το Ασφάλιστρο.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση της ασφάλισης αυτοκίνητου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην απόδειξη ο αριθμός κυκλοφορίας του προς ασφάλισης οχήματος.

γ) Απόδειξη καταβολής ασφαλίστρου αποτελούν επίσης το αποδεικτικό κατάθεσης των ασφαλίστρων σε τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης, το αποδεικτικό καταβολής του ασφαλίστρου στα ΕΛΤΑ, καθώς επίσης και το αποδεικτικό εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου από την ασφαλιστική επιχείρηση με χρήση σχετικής πάγιας εντολής του πελάτη.

δ) Στις περιπτώσεις που η σύμβαση ασφάλισης αποδεικνύεται από την κατοχή απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρου, εννοείται ότι η ημερομηνία έναρξης της κάλυψης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής απόδειξης είσπραξης του ασφαλίστρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδίως την πληθώρα του τύπου των αποδείξεων που μπορεί ο ελεγχόμενος οδηγός να επιδεικνύει στα αστυνομικά όργανα, προκύπτει εμφανώς η ανάγκη n όποια απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων να συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι η πραγματοποιηθείσα πληρωμή αφορά το συγκεκριμένο όχημα.

Ως τέτοιο συνοδευτικό έγγραφο της απόδειξης, όλως ενδεικτικά αναφέρουμε την ειδοποίηση πληρωμής του ασφαλίστρου που αποστέλλει η ασφαλιστική επιχείρηση στον πελάτη της για την ασφαλιστική κάλυψη του συγκεκριμένου κινδύνου. Στην περίπτωση εξόφλησης του ασφαλίστρου μέσω χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, ως απόδειξη της πληρωμής του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται δεκτή η αποστολή μηνύματος της ασφαλιστικής επιχείρησης σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας του πελάτη.

Τέλος, παρατηρείται ότι σε περίπτωση που ελεγχόμενος από τα αστυνομικά όργανα οδηγός δεν αποδεικνύει επιτόπου τη σύναψη ασφάλισης του οχήματος, διότι για παράδειγμα δεν έχει μαζί του ούτε ασφαλιστήριο, ούτε απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρου, ούτε το όχημά του εμφαίνεται ως ασφαλισμένο στο Κέντρο Πληροφοριών, τυχόν εκ των υστέρων απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης δέον να γίνεται δεκτή μόνον με την προσκόμιση του ίδιου του ασφαλιστηρίου και όχι με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε για την άριστη μεταξύ μας συνεργασία και να παρακαλέσουμε για τη δέουσα ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας σχετικά με τις προεκτεθείσες αλλαγές. Παραμένουμε εξάλλου στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική με το θέμα διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Ζορμπάς

Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων

Μαργαρίτα Αντωνάκη

Γενική Διευθύντρια

Σε περίπτωση εμπλοκής μας σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο που φέρει ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, ισχύουν σε γενικές γραμμές όσα πράγματα γνωρίζουμε, υπάρχουν όμως και μερικά σημεία που απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Αρχικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στην σωστή καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της χώρας προέλευσης, της μάρκας και του τύπου του αλλοδαπού οχήματος. Συνίσταται λοιπόν να ειδοποιήσουμε την τροχαία, προκειμένουν τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν σωστά από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αντίγραφο της πράσινης κάρτας του αλλοδαπού αυτοκινήτου, του διεθνώς αναγνωρισμένου εγγράφου που πιστοποιεί το καθεστώς ασφάλισής του, αν το όχημα προέρχεται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ιράν, Μολδαβία, Μαρόκο, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Τυνησία, Ουκρανία και Ρωσία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πράσινης κάρτας, το όχημα με πινακίδες από τα ανωτέρω κράτη που κυκλοφορεί στην Ελλάδα θεωρείται ανασφάλιστο.

Δεν συμβαίνει το ίδιο, αν το όχημα προέρχεται από χώρα του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου. Ο Ε.Ο.Χ. περιλαμβάνει τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάϊν, ενώ το ίδιο καθεστώς ισχύει για την Ανδόρα και την Κροατία.

Ένα χρήσιμο τηλέφωνο που πρέπει οι οδηγοί να γνωρίζουν σε αυτή την περίπτωση είναι το τηλέφωνο του γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (210 3223324, 210 3236562) το οποίο είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαραίτητης πληροφορίες.

Ναι! Σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση για την ισχύ ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί η πλήρης εξόφληση των ασφαλίστρων. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2014, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλισης. Για περισσότερες διευκρίνησεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους της ομάδας μας στο τηλεφωνικό κέντρο 210.24.09.919.

Μερικές ημέρες πριν ταξιδέψετε, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρεία. Η έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν είναι είναι υποχρεωτική αν το ταξίδι σας περιορίζεται στις χώρες τουτ Ε.Ο.Χ (χώρες – μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Ανδόρα, Κροατία και Λίχτενσταιν) αν η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα αναφέρεις τα στοιχεία ασφάλισης και με λατινικούς χαρακτήρες, ωστόσο η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο που διευκολύνει πολύ τις καταστάσεις.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι η έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτει μόνο την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατύχηματος και όχι τυχόν προαιρετικές καλύψεις που περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας στην Ελλάδα (πχ κλοπή φωτιά κλπ). Για να συνεχίσουν να ισχύουν τέτοιου είδους καλύψεις κατά το ταξίδι σας, απαιτείται συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία σας.

Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με δική σας υπαιτιότητα, η δήλωσή σας πρέπει να υποβληθεί στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση  εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από χώρα που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., μπορείτε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα να προβείτε σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Τέλος, ζητήστε να ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή σας αν η υπηρεσία «φροντίδα ατυχήματος» παρέχεται από την εταιρεία σας και στην χώρα που πρόκειται να επισκεφθείτε, καθώς θα σας γλιτώσει από αρκετό κόπο και ταλαιπωρία.

Τι είναι η Πράσινη Κάρτα

Η Πράσινη Κάρτα είναι ένα Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου, το οποίο πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας, σύμφωνα με τους όρους και τα όρια κάλυψης που ισχύουν σε κάθε χώρα σε περίπτωση ατυχήματος.

Πότε χρειάζεται έκδοση Πράσινης Κάρτας

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος φροντίστε να ζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρία να σας προμηθεύσει με πράσινη κάρτα, εάν το ταξίδι σας θα είναι σε κάποια από τις χώρες που είναι απαραίτητη η πράσινη κάρτα. Για τις χώρες ΕΟΧ αρκεί το ασφαλιστήριο εάν τα στοιχεία ασφάλισης αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.
Είναι σημαντικό να ζητάτε την έκδοση πράσινης κάρτας μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας και να μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή.

Βεβαιωθείτε ότι:

  • οι ημερομηνίες ισχύος της κάρτας, σας καλύπτουν για τη διάρκεια του ταξιδιού σας
  • κάποια από τις χώρες προορισμού δεν έχει διαγραφεί με Χ
  • όλα τα στοιχεία στην Πράσινη Κάρτα (αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα, όνομα ιδιοκτήτη) είναι σωστά
  • το αναγνωριστικό GR, ο κωδικός της ασφαλιστικής σας εταιρίας και ο αριθμός της Πράσινης Κάρτας είναι ευανάγνωστα
  • αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με την υπογραφή της

Πως χορηγείται η Πράσινη Κάρτα

Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται με ευθύνη του εκάστοτε Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κατόπιν της Σύστασης υπ’ αριθ. 5 της Επιτροπής των Οδικών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.

Χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη ενός Γραφείου, οι οποίες με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους σε περίπτωση που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας.Συνεπώς, την Πράσινη Κάρτα θα την προμηθευτείτε από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, και όπως ήδη προαναφέρθηκε, καλό είναι να ζητήσετε την έκδοσή της τουλάχιστον 4 με 5 ημέρες πριν το ταξίδι. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες την χορηγούν δωρεάν, ενώ ορισμένες άλλες επιλέγουν μια μικρή χρέωση για την έκδοσή της.

Η Πράσινη Κάρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.