Αρχική > Τεχνικές Ασφαλίσεις >  Ασφάλεια κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων C.A.R.

Χαρακτηριστικά

Οι εργολάβοι αναλαμβάνουν κατά την εκτέλεση των εργολαβιών τους σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Ευθύνονται και καλούνται να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά μέσα στο εργοτάξιο: από ζημιές φυσικών φαινομένων, κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινη αμέλεια μέχρι λανθασμένο σχεδιασμό/ εκτέλεση.

Στην ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R.) εφαρμόζεται η αρχή “All Risks”. Με τo συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, καλύπτονται τεχνικά έργα, για οποιαδήποτε αιφνίδια ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.

Ασφαλίζεται το ίδιο το Έργο, και ο εργολάβος για την Γενική Αστική Ευθύνη και την Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

 • Πυρκαγιά,
 • κεραυνό,
 • έκρηξη,
 • πτώση αεροσκάφους,
 • ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς,
 • ανεμοθύελλα,
 • κλοπή,
 • διάρρηξη,
 • ληστεία
 • Πλημμύρα,
 • χιόνι,
 • παλιρροϊκό κύμα,
 • σεισμό,
 • κατολίσθηση,
 • υποχώρηση εδάφους,
 • αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας,
 • ανθρώπινο σφάλμα,
 • κακόβουλη ενέργεια,
 • βραχυκύκλωμα,
 • υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος,
 • φυγόκεντρος δύναμη,
 • κατάρρευση,
 • μεταφορές εντός του εργοταξίου

Αστική Ευθύνη Τρίτων

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του κυρίου του έργου και/ή αναδόχου και/ή εργολάβου, για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψη τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ασφαλιζόμενων εργασιών. :

 • Σωματικές Βλάβες κατά άτομο
 • Υλικές Ζημιές
 • Ομαδικό Ατύχημα (Σωμ. Βλάβες & Υλικές Ζημιές)

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης εναντι τρίτων καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις οπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα απο την καλυπτόμενη ευθύνη απο την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση.

Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατουπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην επιθεώρηση εργασίας και στο Ι.Κ.Α.

Πρόσθετες Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, σαν συνέπεια των εργασιών του έργου
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
 • Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
 • Αεροπορικός ναύλος σε περίπτωση ζημιάς
 • Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
 • Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη/σχεδιασμό/ κακοτεχνία ελαττωματικό υλικό
 • Εκκαθάριση συντριμμάτων (μετά από αποζημιωτέα ζημία) μέχρι ενός ορίου
 • Εργοταξιακός εξοπλισμός
 • Παρακείμενη περιουσία, που ανήκει στον εργολάβο ή στον Κύριο του έργου.

Σε Ποιους Απευθύνεται

 • Σε κατασκευαστικές εταιρίες έργων
 • Σε πολιτικούς μηχανικούς
 • Σε έργα του Δημοσίου

Eξειδίκευση σε έργα εντός

Ελληνικών  Πετρελαίων – ΔΕΗ –  Ελληνικός  Χρυσός  –  MOTOR OIL

Δημόσια  Εργα –  ΕΥΑΘ  –  ΟΤΕ  – Φυσικό Αέριο

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.