Αρχική > Τεχνικές Ασφαλίσεις > Ασφάλεια κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (Ε.Α.R)

Χαρακτηριστικά

Ασφαλίζεται η ανέγερση ή συναρμολόγηση μεταλλικών κατασκευών (π.χ. μεταλλικές γέφυρες), μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή ανεξαρτήτων μηχανημάτων και μονάδων παραγωγής.

Ασφαλιζόμενος είναι και σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος του Έργου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του προς κατασκευή έργου ή ο γενικός εργολάβος, υπεργολάβοι, σχεδιαστές, σύμβουλοι μηχανικοί, προμηθευτές υλικών κ.λπ.

Καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που θα προκύψουν στο ασφαλιζόμενο έργο από τις συμβατικές εργασίες κατασκευής και ζημιές στον εργοταξιακό και μηχανικό εξοπλισμό.

Επίσης, καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν σε βάρος τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ μπορεί να καλυφθεί και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

 • Πυρκαγιά,
 • κεραυνό,
 • έκρηξη,
 • πτώση αεροσκάφους,
 • ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς,
 • ανεμοθύελλα,
 • κλοπή,
 • διάρρηξη,
 • ληστεία
 • Πλημμύρα,
 • χιόνι,
 • παλιρροϊκό κύμα,
 • σεισμό,
 • κατολίσθηση,
 • υποχώρηση εδάφους,
 • αμέλεια,
 • έλλειψη επιδεξιότητας,
 • ανθρώπινο σφάλμα,
 • κακόβουλη  ενέργεια,
 • βραχυκύκλωμα,
 • υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος,
 • φυγόκεντρος δύναμη,
 • κατάρρευση,
 • μεταφορές εντός του εργοταξίου.
 • Καλύπτονται σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Τρίτων κατά τη διάρκεια των εργασιών,
 • και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης εναντι τρίτων καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις οπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα απο την καλυπτόμενη ευθύνη απο την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση.

Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατουπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην επιθεώρηση εργασίας και στο Ι.Κ.Α.

Πρόσθετες Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, σαν συνέπεια των εργασιών του έργου.
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
 • Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
 • Αεροπορικός ναύλος, σε περίπτωση ζημιάς
 • Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
 • Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη / σχεδιασμό/ κακοτεχνία / ελαττωματικό υλικό
 • Εκκαθάριση συντριμμάτων (μετά από αποζημιωτέα ζημιά) μέχρι ενός ορίου
 • Παρακείμενη περιουσία, που ανήκει στον εργολάβο ή στον Κύριο του έργου, μέχρι ενός ορίου
 • Δοκιμές

Όρια Καλύψεων

Αποζημιώνονται οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ασφαλιζόμενος για την αποκατάσταση της  απώλειας ή ζημιάς στα ασφαλισμένα αντικείμενα.  Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία του έργου κατά την αποπεράτωση της κατασκευής.

Αστική Ευθύνη Τρίτων

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του κυρίου του έργου  και/ή αναδόχου και/ή εργολάβου, για σωματικές βλάβες  και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψη τους κατά τη  διάρκεια εκτέλεσης των ασφαλιζόμενων εργασιών.  :

 • Σωματικές Βλάβες κατά άτομο
 • Υλικές Ζημιές
 • Ομαδικό Ατύχημα (Σωμ. Βλάβες & Υλικές Ζημιές)

Σε Ποιους Απευθύνεται

 • Σε κατασκευαστικές εταιρίες έργων συναρμολογήσεως (έργα μηχανολόγων ηλεκτρολόγων)

Eξειδίκευση σε έργα εντός

Ελληνικών  Πετρελαίων – ΔΕΗ –  Ελληνικός  Χρυσός  –  MOTOR OIL

Δημόσια  Εργα –  ΕΥΑΘ  –  ΟΤΕ  – Φυσικό Αέριο

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.